Website in English
Mobiel

Taalcursus Nederlands Almere
Marnix Gijsenstraat 31
1321 AJ ALMERE
Tel. +31(0)36 5367482
Mob. +31(0)6 20467975
E-mail: info@suitcase.nl

Praktische informatie

Advies

 • Bel naar Suitcase talen voor het maken van een afspraak voor een gratis intake: 036-53 67482. Een intake is een gesprek van 45 minuten waarin je vertelt over je achtergrond en wensen. Suitcase talen neemt  je een aantal testjes af, informeert je over de mogelijkheden en regels van de school en geeft je een mondeling advies.

Inschrijven

 • Particuliere studenten schrijven zich pas online in nadat ze een gratis intake bij Suitcase talen hebben gedaan. 
 • Ook als je werkgever of een andere instelling je cursus betaalt, schrijf je je pas online in na een intake.
 • Binnen drie dagen nadat  je je online hebt ingeschreven, ontvang je per mail een uitnodiging met de details van de cursus.

Algemene voorwaarden en privacyreglement

 • Download en lees de Algemene voorwaarden van Suitcase talen in pdf-indeling. Meer uitgebreide informatie wordt in onderstaande alinea's gegeven.

Privacyreglement

 • Gegevens die over de studenten verzameld worden, zoals stamgegevens (naam, adres, geboortedatum), maar ook gegevens over de vorderingen van de studenten, worden door Suitcase talen gebruikt volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor de uitwisseling van persoonsgegevens met gemeente Almere en andere overheidsinstanties wordt het BSN gebruikt. Suitcase talen is daarom geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1526671 (www.cbpweb.nl)
 • Persoongegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Als een student studeert op kosten van de gemeente of een andere opdrachtgever, informeert Suitcase talen deze op diens verzoek over het lesprogramma, de vorderingen en de aanwezigheid van de student.
 • Studenten kunnen onze berichten aan de opdrachtgever inzien als zij daarom vragen.
 • De docent die de toetsen heeft afgenomen en beoordeeld, informeert de student over diens toetsresultaten en de wijze waarop deze beoordeling tot stand is gekomen. Voor het bepalen van het taalniveau van de studenten gebruikt Suitcase talen computertoetsen van ICE uit de TOA-toetsenbank. Deze toetsen worden op alle onderwijsinstellingen in Nederland gebruikt en zijn geheim. Studenten kunnen daarom deze ICE-toetsen niet inzien. Over de uitslag, die volgens voorgeschreven normen is vastgesteld, kan niet gediscussieerd worden.
 • Eén jaar na beëindiging van de cursus worden alle door studenten geproduceerde werkstukken die in het bezit zijn van Suitcase talen, zoals toetsen en gemaakte opdrachten, vernietigd. Suitcase talen  vraagt de student toestemming als Suitcase deze producten wil gebruiken voor studie- of onderwijsdoeleinden, zoals de opleiding van taaldocenten of een lesboek.
 • De gegevens over het verloop en het resultaat van de cursus van elke student zoals startniveau, eindniveau en cursusduur worden tot vijf jaar na afloop van de cursus bewaard voor eventuele controle van opdrachtgevers en certificerende - of andere instanties die toezicht houden op de kwaliteit van Suitcase talen.
 • De student mag Suitcase talen vragen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om (een deel ervan) te verwijderen,- in zoverre deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor normale schoolprocedures.
 • De student heeft recht op dataportabliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • De student heeft het recht om een eerder gegeven toestemming voor het gebruk van zijn persoonsgegevens, in te trekken.
 • In geval de student klachten heeft over diens privacy in relatie tot Suitcase talen, kan de student de klachtenprocedure volgen.
 • Personeel van Suitcase talen mag persoonsgegevens van studenten alleen onder voorwaarde van geheimhouding verwerken.
 • Gegevens van studenten worden digitaal of op papier bewaard volgens veiligheidsnormen die standaard zijn voor kantoren: computers worden beschermd door sterke wachtwoorden en veiligheidssoftware, de locatie is beveiligd door inbraak en brandalarm.
 • Vragen over privacy in relatie tot Suticase talen kunnen gestuurd worden naar info@suitcase.nl, onder vermelding van 'privacy'.

 

Betalen

 • Betaal je zelf? Als afgesproken is dat je in drie termijnen betaalt, pin je aan het begin van de eerste, tweede en derde lesmaand aan de balie. Is afgesproken dat je de cursus in één keer betaalt, dan ontvang je de rekening bij de eerste les. Je maakt dan binnen een week  het hele bedrag over naar IBAN NL25 INGB 0002 9654 42 ten name van Suitcase talen of je pint in diezelfde week het hele bedrag aan de balie van Suitcase talen..
 • Betaalt je werkgever? Meteen na jouw inschrijving, ontvangt je werkgever de rekening. Je werkgever maakt het bedrag over binnen de op de factuur vermelde termijn naar IBAN NL25 INGB 0002 9654 42 ten name van Suitcase talen.

Cursus annuleren

 • De student of de contractant kan de cursus alleen per mail annuleren. De annulering is pas geldig als deze per e-mail door Suitcase talen is bevestigd. Annulering is gratis tot 5 werkdagen vóór de start van de cursus. Annuleert de student of de contractant later, dan moeten particuliere studenten toch de eerste termijn betalen en de contractant de hele rekening.
 • Studenten die de cursus in drie termijnen pinnen aan de balie, kunnen na één maand stoppen met de cursus, zonder de tweede en de derde termijn te betalen. Als studenten later  stoppen met de cursus, moeten zij de hele cursus betalen.
 • Als de student of contractant de rekening niet op tijd betaalt, worden naast de wettelijke rente incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het onbetaalde bedrag met een absoluut minimum van € 40,-. De betaaltermijn staat op de rekening.
 • Als er te weinig inschrijvingen zijn, kan Suitcase talen een cursus tot 5 dagen vóór de start van de cursus per e-mail annuleren. Suitcase talen betaalt geen schadevergoeding aan de student of contractant. Als het cursusgeld al betaald is, betaalt Suitcase talen dit terug.

Aanwezigheid in de les en niet doorgaan van de les

 • Ale een student tijdens een standaardcursus op vakantie gaat of ziek wordt, kan hij de gemiste lessen niet inhalen. Als de docent de les niet kan geven, wordt voor een oplossing gezorgd.
 • Voor privélessen in Literatuurwijk Almere gelden andere afzegregels. Voor privélessen krijgt de contractant een schriftelijke offerte met de afzegregels en de student een uitnodiging met de afzegregels en de afgesproken data.

Bewijs van deelname en certificaten

    

 • In de groepscursussen in Almere LIteratuurwijk worden vier slottoetsen afgenomen. Je ontvangt de laatste les een certificaat met je resultaten. De behaalde resultaten bepalen of je wordt toegelaten tot de volgende cursus.
 • Wil je een bewijs van deelname voor je privéles Nederlands ? Vraag erom vóór het einde van je cursus. Is de cursus voorbij, dan krijg je geen bewijs meer.
 • Bewijs van deelname of certificaten worden aan het einde van de cursus éénmalig verstrekt. 

Rapportage

 • Werkgevers, UWV, gemeente Almere en andere opdrachtgevers willen dat Suitcase talen over hun werknemer of cliënt rapporteert. Suitcase talen rapporteert dan over je aanwezigheid, inzet en studieresultaten. Je mag rapportages over jouzelf inkijken, maar je mag de rapportage niet kopiëren of fotograferen.

Klachtenprocedure

 • Studenten, medewerkers, leveranciers en klanten kunnen gebruik maken van deze klachtenprocedure. Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Als een student, medewerker, leverancier of klant ontevreden is of vindt dat hij benadeeld wordt, dan bespreekt hij dit eerst met degene die, naar zijn mening, de ontevredenheid veroorzaakt heeft. Dit kan de docent zijn of de directeur van Suitcase talen, Margreet Kwakernaak.
 • Is de klager niet geholpen met dit gesprek, dan kan hij binnen twee weken na het gesprek, via het klachtenformulier een officiële schriftelijke klacht indienen bij de directeur van Suitcase talen.
 • De directeur zal na ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen bevestigen. Eerst zal de directeur met de klager en de andere betrokkenen overleggen om tot een oplossing te komen. In de meeste gevallen zal de directeur ook contact met de klager opnemen om te overleggen over de volgende stappen.
 • Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt de klager hiervan bericht binnen vier weken na het indienen van de klacht.
 • In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te  winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Ook kan het zijn dat Suitcase talen een externe mediator inschakelt of de klager verwijst naar die mogelijkheid, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 • De mediator doet binnen vier weken na ontvangst van de klacht het aanbod aan de klager. Deze termijn kan, als daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd.
 • Aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid, bepaalt de mediator het voorstel aan de klager. Dit kan zijn dat er correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst worden aangeboden.
 • De mediator bepaalt of er corrigerende of preventieve maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen van de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid.
 • De uitspraak is voor beide partijen bindend.

Klachtenformulier