Groepscursussen Nederlands in Almere

 

Een inten­sieve cur­sus Neder­lands waar je stu­deert met gemo­tiveerde stu­denten vind je bij Suit­case talen in Al­me­re.


BeginnersJanMei019 halen hun diplomaStuden­ten van Suitcase talen in Almere-Lite­ratuur­wijk heb­ben in eigen land een ho­gere be­roeps­op­lei­ding of u­ni­ver­si­teit be­zocht. Zij zijn expats, kenniswerkers, inburgeraars of partners van Ne­der­lan­ders en vaak werken ze bij in­ter­na­tio­na­le bedrijven.

 

Stu­den­ten van Suit­case talen zijn am­bi­tieus. Velen sluiten hun studie af met Staatsexamen NT2. Stu­den­ten noe­men Suit­case talen 'de bes­te school van Al­mere'.


Als je bij Suit­case talen Ne­der­lands als twee­de taal (NT2) stu­deert in een groeps­cursus, heb je 2 x per week 2 uur les. Je zit in een groep van 2-9 deel­nemers.

Je hebt je taal­cur­sus Ne­de­rlands vroeg in de avond (17.30-19.30 uur) of wat later in de avond (19.45-21.45 uur). De cur­sus B2 is op zater­dag.

Je be­steedt per week 4-6 uur aan huis­werk en pro­beert thuis of op het werk zoveel mo­ge­lijk Ne­der­lands te spreken. Je sluit elke cursus af met vier toet­sen om te zien of je het eind­niveau van de cur­sus hebt bereikt.

Stu­deren met een lening van de DUO-groep is bij Suit­case ta­len niet mo­ge­lijk. Studen­ten van Suit­case talen be­alen hun cur­sus zelf of hun werk­gever betaalt.


Inbur­geren bij Suit­case talen: 3 opties


Optie 1: inburgeren met het Inburgerings­examen op A2

Geslaagd voor het examen, schooltas en vlagJe bent  geslaagd voor het Basisexa­men In­bur­ge­ring Bui­ten­land.
Je wilt het  Inburgeringsexamen doen (luis­teren, lezen, schrij­ven , spre­ken en )

Na sla­gen voor alle onderdelen heb je vol­daan aan je in­bur­ge­rings­plicht en mag je een per­manente verblijfs­vergun­ning of natura­lisatie aan­vragen. Je taal­niveau (A2) is nog on­voldoende om so­ciaal te func­tioneren en prak­tische za­ken te kun­nen re­gelen. Met A2 heb je geen toegang tot Nederlands vervolgonderwijs.

Bij Suit­case ta­len kun je je voor­bereiden op het taal­deel van het In­burgerings­exa­men in de groeps­cursus Be­gin­ners A2, Suitcase ta­len geeft geen exa­men­trainin­gen voor het In­bur­ge­rings­examen en geen ONA Stu­den­ten van Suit­ca­se ta­len stu­de­ren voor deze onder­delen zelf­standig on­line.

Som­mige stu­den­ten van Suit­case talen zijn inburgeringsplichtig. An­deren ko­men  uit eigen motivatie om snel en ef­fi­ciënt Ne­der­lands te le­ren.

Download het studieoverzicht met prijzen (pdf).

Optie 2: inburgeren met Staatsexamen I

Molen in FrieslandJe  doet Staatsexamen NT2 Programma I na deel­name aan twee avond­cursussen (BeginnersA2 en B1 ).

Suit­case ta­en geeft geen ONA  en Suit­case talen geeft geen examen­trainingen voor Staats­examen NT2 program­ma I op niveau B1. Studen­ten van Suit­case talen stu­deren voor deze onder­delen zelf­standig online of met de examen­trainers (boeken) van de. NT2 school

Na sla­gen voor Staatsexamen NT2 Programma I heb je vol­daan aan je in­bur­ge­rings­plicht en mag je een per­manente verblijfs­vergunnning of natu­rali­satie aan­vragen. Je taal­niveau (B1) is vol­doende om so­ciaal te functio­neren en prak­tische za­ken te kun­nen re­gelen. Je hebt boven­dien toe­gang tot een mid­delbare beroeps­oplei­ding (mbo) als je daar een Ne­derlands­talige be­roeps­opleiding wilt volgen.

 

Download het studieoverzicht met prijzen (pdf).

Optie 3: Inburgeren met Staatsexamen IIen 2

botanische tulpenJe doet Staatsexamen NT2 Programma II

na deel­name aan drie avond­cur­sus­sen.

(BeginnersA2, B1 en B2 en examentraining Staatsexamen II. Heb je werk, dan hoef je geen ONA te doen.

Na slagen voor Staatsexamen NT2 Programma II heb je voldaan aan je in­bur­ge­rings­plicht en mag je een per­ma­nente verblijfs­vergun­ning of na­turali­satie aan­vragen. Op dit taal­niveau (B2) kun je goed so­ciaal func­tione­ren en prak­tische za­ken re­gelen. Daar­naast heb je toe­gang tot een ho­gere be­roeps­op­lei­ding (hbo) of uni­ver­siteit  om daar een Ne­der­lands­ta­lige stu­die te vol­gen.

Je hebt boven­dien de taal­basis gelegd voor een ho­gere functie bij een Ne­der­lands be­drijf of in­stelling.

Download het studieoverzicht met prijzen (pdf)

 

Groepscursus Nederlands (NT2) Beginners A2

BeirDiasBordOm aan deze taal­klas mee te kun­nen doen, spreek je geen Ne­der­lands of je bent ge­slaagd

voor het Basis In­bur­ge­rings­examen Bui­ten­land. Je legt 8 toetsen af om te zien of je de doelen A1 en A2 hebt be­reikt.

Toela­ting: gra­tis inta­ke na tele­fo­nische af­spraak. in
Almere-Literatuur­wijk, per per­soon € 990,- geen btw (55 uur les en 5 uur toet­sen, in­take en cer­ti­fi­caat). Les­ma­te­riaal € 90,-. Groep 2-9 per­so­nen.

Stu-de-ren met een lening van de DUO-groep is bij Suit­case ta­len niet mo­ge­lijk.

In de zomer­maanden be­staat Be­ginners A2 uit 48 in plaats van 60 uur en is het les­geld € 765,- , les­ma­te­riaal € 90,-.

Op ma. en woe.19.45-21.45 uur, 6 jan. t/m 15 april 2020

Op di. en do 17.30- 19.30 uur, 7 jan. t/m 16  april 2020

Op ma. en woe.17.30- 19.30 uur, 6 mei t/m 22 juli 2020

Op di. en do.19.45-21.45 uur, 7 mei t/m 28 juli 2020

Op ma. en woe.19.45-21.45 uur, 31 aug t/m 9 dec 2020

Op di. en do. 17.30-19.30 uur, 1 sep. t/m 10 dec. 2020


Groepscursus Nederlands B1

NaturalisatieceremonieOm aan deze taal­cur­sus mee te kun­nen doen, ken je al Ne­der­lands op niveau A2. Je wilt Ne­der­lands spreken en ver­staan voor so­ciale con­tac­ten of je kin­deren. Je wilt ook kun­nen lezen, een for­mulier invul-len en een brief­je schrij­ven. Aan het einde van de cur­sus leg je 4 toet­sen af om te zien of je het doel niveau B1 hebt be­reikt.

Toelating: gratis intake op af­spraak.
In Almere-Literatuurwijk, per persoon € 990,- geen btw (55 uur les en 5 uur toet­sen, intake en cer­ti­fi­caat). Les­ma­te­riaal € 80,-. Groep 2-9 per­so­nen.

Studentten van Suit-case ta-len betalen hun studie zelf of krijgen hun cursus vergoed door hun werkgever. Studeren met een lening van de DUO-groep is bij Suitcase talen niet mogelijk.

In de zomermaanden bestaat B.1 uit 48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld € 780,- , lesmateriaal € 80,-.

Op ma. en woe., 17.30- 19.30 uur, 6 jan. t/m 15 april 2020

Op ma. en woe.19.45-21.45 uur, 11 mei t/m 5 aug.2020

Op ma. en woe. 17.30-19.30 uur, 31 aug. t/m 9 dec. 2020


Groepscursus Nederlands (NT2) B2

Edris en Kelem spreken op B2Om aan deze cur­sus mee te kunnen doen, be­heers je het Ne­der­lands op niveau B1. Aan het einde van de cur­sus leg je 4 toet­sen af om te zien of je het doel op weg naar niveau B2 hebt bereikt.

Toelating: gratis intake na telefoniche af­spraak
In Almere-Literatuurwijk,, per persoon € 990,-, geen. btw. (55 uur les en 5 uur toetsen, intake en cer­ti­ficaat). Lesmateriaal € 80,-. Groep 2-9 personen.

Het is niet meer mo-ge-lijk bij Suit-case ta-len te stu-de-ren met een lening van de DUO-groep.

In de zomermaanden bestaat B2.1 uit 48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld € 780,- , lesmateriaal € 80,-.

Op di. en do.19.45-21.45 uur, 7 jan. t/m 16 april 2020

Op di. en do. 17.30- 19.30 uur, 7 mei t/m 28 juli 2020

Op di. en do. 19.45 -21.45 uur, 1 sep. t/m 10 dec. 2020

Examentraining Staatsexamen II

Hasmik en Nadja examentraining staatsexamen nt2Om aan deze exa­men­training mee te kun­nen doen, be­heers je het Ne­der­lands op niveau op weg naar B2. Je wilt in één cur­sus je taal­niveau ver­ho­gen en een exa­men­trai­ning vol­gen  voor Staatsexamen Programma II

Je hebt één keer per week 3 uur les en maakt 8-10 uur huis­werk per week. Tijdens de cur­sus maak je 4 proef­exa­mens die be­oor­deeld wor­den volgens de of­ficiële nor­men.

Het Staatsexamen Programma II leg je af op een van de exa­men­lo­ca­ties, bij­voor­beeld Am­ster­dam of  Zwolle.

Toelating: gratis mon­delinge in­take op af­spraak
In­instituut, per persoon € 475,- geen btw (24 uur les). Les­ma­te­riaal € 60,-. Groep 2-9 per­so­nen.

Studen­ten van Suitcase ta­len be­ta­len hun stu­die zelf of hun werk­gever betaalt.

Het is niet meer mo-ge-lijk bij Suit-case ta-len te stu-de-ren met een lening van de DUO-groep.

In 2020 wordt de training Staatsexamen II nog één keer gegeven :

8 zaterdagmidd. 13.45- 16.45 uur, 11 jan. t/m 29 febr. 2020


Tel. 036 5367482
Mob. 06 20467975
E-mail info@suitcase.nl

Volledige website


Home | Privéles | Groepsles | Dutch lessons | Contact