Privéles Nederlands: in Almere-Literatuurwijk

Als je (snel) je Neder­lands als twee­de taal (NT2) wilt ver­beteren om meer kan­sen te hebvben om werk te vin­den of omdat je nieuw werk ge­vonden hebt, neem dan  privé­les Neder­lands in Almere-Literatuurwijk. 

 

Docent Margreet Kwakernaak Suitcase talen Mar­greet Kwa­ker­naak heeft veel er­va­ring met hoog­opge­leiden die werk­zaam zijn in verschillende beroepen. Margreet is ge­cer­ti­fi­ceerd senior­trainer en gecertificeerd ONA-begeleider. Zij was 8 jaar exa­mi­na­tor Staats­exa­mens en schreef 8 leer­boe­ken Ne­der­lands.

Margreet spreekt Nederlands (C1), Engels (C1), Spaans (B2), Duits (B1) Frans (B1) en Russisch (A2).

 

Voor­beel­den van indi­vi­duele trai­nin­gen Ne­der­lands die door Mar­greet zijn ge­geven:

 

15 uur privéles Almere

Kenniswerker (Kazach­stan, 51), vindt haar twee­de baan in Nederland. In deze twee­de baan moet zij meer Ne­der­lands spre­ken dan in de eer­ste. Kort voor de start brengt zij haar Neder­lands op een ho­ger peil. Thuis werkt zij een leer­boek op niveau B1 door. In 2 x 1,5 uur privéles per week brengt zij sa­men met Mar­greet het ge­leerde in prak­tijk.

 

15 uur privéles in Almere

Duitse vrouw (38) is door ziek­te uit het werk­proces geweest. Om haar loop­baan in de bio­tech­no­logie te kun­nen voort­zetten, wil zij haar Ne­der­lands op kor­te ter­mijn op ni­veau C1 bren­gen. Zij heeft 2 x per week 1,5 uur privé-les en be­reidt thuis een hoofd­stuk  per les voor. Tij­dens de privé-les beantwoordt Margreet vragen en voert zij gesprekken op C1.

 

15 uur privéles Almere

Roemeense man (49), verkocht zijn praktijk in Roe­menië en werkt nu als tand­arts in Amsterdam. Voor het con­tact met zijn pa­tiënten heeft hij drin­gend Neder­lands nodig. Om Nederlands voor de spreek­kamer te leren vol­doet een standaard­cursus niet. In 10 x 1,5 uur privé­les, bepaalt de tand­arts samen met Mar­greet de onder­werpen. Na­dat hij de basis­woorden­schat voor de tandarts­praktijk be­heerst, kan de tand­arts verder stu­deren in een stan­daard­cursus.

 

Privéles 22,5 uur:15 x 1,5 uur € 1600,- + materiaal, In 3x pinnen of op factuur.

Privéles 15 uur: € 1075,- + materiaal, in 3x pinnen of op factuur.

Gratis intake na tele­fonische af­spraak.

Alle privélessen zijn in Almere- Literatuurwijk op week­dagen 9- 17.00 uur.

Tel. 036 5367482
Mob. 06 20467975
E-mail info@suitcase.nl

Volledige website

Home | Privéles | Groepsles | Dutch lessons | Contact