Keurmerk Blik op Werk Inburgering

Privéles Nederlands: in Almere-Literatuurwijk

Als je een speciale leer­wens hebt zoals beroeps­taal of je op één onder­deel van de taal wilt rich­ten zoals schrij­ven, op on­regel­matige tij­den werkt of veel reist, neem dan  privéles Nederlands in Almere-Literatuurwijk. 

 

Docent Margreet Kwakernaak Suitcase talen Mar­greet Kwa­ker­naak deed haar brede ervaring op door les te geven aan hoogopgeleiden die werkzaam zijn in verschillende beroepen. Margreet is ge­cer­ti­fi­ceerd senior­trainer, en gecertificeerd ONA-begeleider. Zij was 8 jaar exa­mi­na­tor Staats­exa­mens. Zij schreef 8 leer­boe­ken Ne­der­lands. In oktober 2017 publiceerde zij Werk­woor­den op Rij 3.

Voor­beel­den van indi­vi­duele trai­nin­gen Ne­der­lands die door Mar­greet zijn ge­geven:

15 uur privéles Almere

Roemeense man (49), verkocht zijn praktijk in Roe­menië en werkt nu als tand­arts in Amsterdam. Voor het con­tact met zijn pa­tiënten heeft hij dringend Neder­lands nodig. Om in hoog tempo  en doel­gericht de speci­fieke taal te leren die hij elke dag ge­bruikt, vol­doet een standaard­cursus niet. In 10 x 1,5 uur privé­les, bepaalt de tand­arts samen met Mar­greet de onder­werpen die wij be­han­delen en oefenen. Na­dat hij de basis­woorden­schat voor de tandarts­praktijk be­heerst, kan de tand­arts verder studeren in een stan­daard­cursus.

 

Privéles Almere - 4,5 uur

Braziliaanse vrouw, (29), in Bra­zilië opgeleid als arts, vol­doet na enkele jaren studie Neder­lands aan alle eisen voor art­sen en is aan het solli­citeren. Om zich op de inter­views voor te bereiden, neemt zij 3 x 1,5 uur indivi­duele training. In over­leg met Margreet be­paalt de Braziliaanse de onder­werpen. Ook krijgt zij antwoord op de taal­vragen die bij haar leven

 

Zuid-Afrikaanse man, (31), heeft zich on­langs met zijn ge­zin in Neder­land ge­vestigd. In zijn werk bij een inter­nationaal bedrijf in de autobranche spreekt en mailt hij in het Neder­lands met klan­ten. Zijn moeder­taal Zuid-Afrikaans wijkt op som­mige punten sterk af van het Nederlands. De werk­gever vergoedt een privé­training van 15 uur. In over­leg met de docent bepaalt de Zuid-Afrikaans groten­deels zelf de in­houd van zijn trai­ning. Niet alleen oefent hij uit­spraak en het Neder­landse ge­bruik van werk­woorden, ook krijgt hij ant­woord op (taal) vragen die tijdens zijn werk ont­staan.

 

Privéles 22,5 uur:15 x 1,5 uur € 1600,- + materiaal, In 3x pinnen of op factuur.

Privéles 15 uur: € 1075,- + materiaal, in 3x pinnen of op factuur.

Privéles 4,5 uur: 3 x 1,5 uur € 320,- + materiaal, in 1x pinnen.

Privéles 1,5 uur € 105,- . In 1x pinnen.

Gratis intake na tele­fonische af­spraak..

Alle privétrainingen en lessen in Almere -Literatuurwijk op week­dagen 9- 17.00 uur.

Tel. 036 5367482
Mob. 06 20467975
E-mail info@suitcase.nl

Volledige website

Home | Privéles | Groepsles | Dutch lessons | Contact